Warunki korzystania

Akceptacja Regulaminu
Niniejsza Umowa Warunków Korzystania (niniejsza „Umowa”) określa warunki, na jakich możesz korzystać z tej witryny internetowej („Witryna”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową. Niniejsza Witryna zawiera różne informacje dotyczące Princeton Justice Initiative („PJI” lub „My”) w postaci tekstu, grafiki, wiadomości, raportów i innych materiałów (materialnych lub niematerialnych) („Treść”). Uzyskując dostęp, przeglądając i/lub korzystając z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się być prawnie związanym niniejszą Umową. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Umowy (a tym samym nie zgadzasz się na związanie się niniejszą Umową), nie korzystaj z tej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych warunków na naszej Stronie.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania materiałów
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Witryna zawiera Treści chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, tajemnicami handlowymi, patentami lub innymi prawami własności oraz że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących obecnie i w przyszłości. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Treść jest i pozostanie własnością PJI lub jakiejkolwiek innej strony (każdy „Współtwórca”), która była zaangażowana w przygotowanie lub publikację Treści. W żadnym momencie nie będziesz dochodzić żadnych roszczeń własności do jakichkolwiek treści z powodu korzystania z Witryny lub jakichkolwiek praw do korzystania z tej Witryny i nie będziesz udzielać ani tworzyć ani cierpieć z tytułu istnienia jakiegokolwiek zastawu lub innego zabezpieczenia z tego wynikającego. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych i nie będziesz obciążać żadnych interesów ani dochodzić żadnych praw do Treści. Użytkownik nie może modyfikować, przesyłać, brać udziału w sprzedaży lub przenoszeniu ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na jakiejkolwiek Treści, w całości lub w części. Możesz drukować kopie Treści, pod warunkiem, że kopie te są wykonywane wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego oraz że przechowujesz wszelkie informacje zawarte w Treści lub utrzymywane przez Współtwórcę, takie jak wszystkie informacje o prawach autorskich, legendy znaków towarowych lub inne zawiadomienia o prawach własności. Nie będziesz przechowywać elektronicznie żadnej znaczącej części jakiejkolwiek Treści. PJI upoważnia Cię do przeglądania i korzystania z Treści na tej Stronie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Korzystanie z Treści w jakiejkolwiek innej witrynie, w tym poprzez łącza lub ramki, lub w jakimkolwiek sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody PJI.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
TREŚCI ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE JAKO USŁUGA DLA CZŁONKÓW SPOŁECZEŃSTWA. INFORMACJE PREZENTOWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. ŻADNE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA TEJ STRONIE NIE STANOWIĄ PORADY PRAWNEJ ANI NIE TWORZĄ RELACJI PRAWNIK-KLIENT POMIĘDZY PJI A JAKĄKOLWIEK INNĄ STRONĄ.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA STRONA I ZAWARTOŚĆ W NIMIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ŻADEN Z PJI, ŻADNY Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH ANI ICH ODPOWIEDNICH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW CZY PRZEDSTAWICIELÓW (ŁĄCZNIE „STRONY PJI”) NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI ŻADNEJ TREŚCI.

ŻADNA ZE STRON PJI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA WITRYNA BĘDZIE NIEPRZERWANA I WOLNA OD BŁĘDÓW, ANI ŻE STRONA, JEJ SERWER LUB JAKIEKOLWIEK PLIKÓW DO POBRANIA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ NINIEJSZEJ STRONY ORAZ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI JEST PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

ŻADNA ZE STRON PJI NIE UDZIELA I NINIEJSZYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI LUB RĘKOJMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI DOROZUMIANYCH -NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEJ OGÓLNOŚCI, WSZYSTKIE STRONY PJI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON PJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE POWODZENIEM UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ. TWOIM ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI LUB TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ.

W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON PJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TREŚCI, USŁUGI LUB NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANE Z TREŚĆ, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYN PRAWNYCH LUB INNYCH TEORIA.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIE, SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, W TAKICH JURYSDYKCJACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON PJI JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z TEJ WITRYNY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY.

Linki do innych stron
Dla wygody użytkownika ta Witryna może okresowo udostępniać łącza do witryn internetowych osób trzecich za pośrednictwem łączy dostępnych na tej Witrynie, w tym witryn podmiotów powiązanych z PJI („Witryny zewnętrzne”), jeśli uznamy to za stosowne. Listy linków nie są kompletnymi listami odpowiednich i/lub przydatnych zasobów internetowych. Nasza decyzja o umieszczeniu łącza do Witryny osoby trzeciej nie stanowi aprobaty treści w tej połączonej Witrynie osoby trzeciej. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO TREŚCI (LUB DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TAKICH TREŚCI) NA JAKIEJKOLWIEK STRONY ORAZ PJI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH. Podczas pobierania plików ze wszystkich Witryn należy zachować ostrożność, aby chronić komputer przed wirusami i innymi destrukcyjnymi programami. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do połączonych Witryn osób trzecich, robisz to na własne ryzyko. Wszelkie wątpliwości należy kierować do administratora lub webmastera Witryn zewnętrznych.

Niedozwolone kadrowanie
Elementy tej Witryny są chronione przez strój handlowy, znak towarowy, nieuczciwą konkurencję oraz inne prawa stanowe i federalne i nie mogą być kopiowane ani imitowane w całości ani w części w jakikolwiek sposób, w tym między innymi za pomocą ramek lub luster. Żadna z Treści naszej Witryny nie może być retransmitowana bez wyraźnej pisemnej zgody PJI.

Skargi dotyczące praw autorskich
Wyznaczonym agentem, który ma otrzymywać powiadomienia o domniemanym naruszeniu prawa zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, jest Lee Parasole, 1000 Herrontown Road, Second Floor, Princeton, NJ 08540.

Korzystanie z informacji Personalne
Praktyki i polityki PJI w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania informacji umożliwiających identyfikację osób są regulowane zgodnie z Polityką Prywatności PJI.

Zakończenie
PJI zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia, zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy oraz dostępu do całości lub dowolnej części naszej Witryny lub Treści, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności. PJI zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania całości lub części tej Witryny lub jej zawartości w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.

Użytkownik musi przestrzegać obowiązujących przepisów
Ta Witryna ma siedzibę w New Jersey. PJI nie składa żadnych roszczeń dotyczących tego, czy Treści mogą być pobierane lub czy są odpowiednie do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem swojej określonej jurysdykcji.

Różne
W przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nieważną lub niewykonalną część należy interpretować zgodnie z obowiązującym prawem, w miarę możliwości odzwierciedlając pierwotne intencje Stron, a pozostała część Umowy pozostają w pełnej mocy i skuteczności. Nagłówki paragrafów w niniejszym dokumencie służą wyłącznie jako odniesienie i nie mają wpływu na konstrukcję ani interpretację Umowy. Brak wyegzekwowania przez PJI ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się jej prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. Ani tryb postępowania pomiędzy Stronami, ani praktyka handlowa nie mogą wpływać na zmianę jakiegokolwiek postanowienia Umowy. Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu New Jersey, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Wszelkie działania związane z Treścią, Witryną lub niniejszą Umową muszą być wnoszone do sądów stanowych w New Jersey, a użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadza się na jurysdykcję takich sądów. Wszelkie powództwa, które możesz mieć w związku z Treścią, Witryną lub niniejszą Umową, muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny powództwa lub zostać przedawnione. Niniejsza Umowa zawiera całą umowę Stron dotyczącą niniejszej Witryny i zastępuje wszystkie istniejące umowy oraz wszelką inną ustną, pisemną lub inną komunikację między Stronami dotyczącą jej przedmiotu. Zgadzasz się korzystać z Treści i Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabrania się korzystania z Treści lub Witryny, które stanowiłyby przestępstwo niezgodne z prawem, powodowałyby powstanie odpowiedzialności lub w inny sposób naruszały obowiązujące przepisy lub regulacje lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.

IRS Okólnik 230 Ujawnienie
Aby zapewnić zgodność z wymogami nałożonymi przez IRS, informujemy, że wszelkie porady podatkowe zawarte w niniejszym komunikacie (w tym wszelkie załączniki lub załączniki) nie były przeznaczone lub napisane do wykorzystania i nie mogą być wykorzystywane w celu (i) unikania kar na mocy Kodeksu Podatkowego lub (ii) promowania, marketingu lub polecania innej stronie jakiejkolwiek transakcji lub sprawy, o której mowa w niniejszym dokumencie.

Regulamin Zwrotów
Opłaty rejestracyjne na webinary nie podlegają zwrotowi. Osoby rejestrujące się na webinarium, które nie mogą uczestniczyć w prezentacji webinarium na żywo, otrzymają później link do powtórki webinaru na żądanie.

Zarejestrowani uczestnicy, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w warsztatach, mogą w ich miejsce wysłać innego przedstawiciela ze swojej organizacji. Prośby o wymianę należy przesyłać na adres e-mail info@pjihelps.org do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym warsztaty i musi zawierać imię i nazwisko pierwotnego uczestnika oraz imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przedstawiciela zastępczego.

PJI zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub zmiany terminu warsztatów lub seminariów internetowych w dowolnym momencie. W przypadku, gdy PJI anuluje zaplanowane warsztaty lub webinarium, niezwłocznie powiadomimy wszystkich zarejestrowanych uczestników i zapewnimy pełny zwrot pieniędzy i/lub opcję wzięcia udziału w warsztatach lub webinariach, jeśli zostaną one przełożone w późniejszym terminie.

Zasady rejestracji na warsztaty/webinaria:
Rejestrujący się na warsztaty: Informujemy, że jeśli zarejestrujesz się na którykolwiek z powyższych warsztatów, o ile nie otrzymamy od Ciebie innej informacji, uwzględnimy Cię na naszej regularnej liście kontaktów.

Osobiście uczestnicy warsztatów: Zapisując się na warsztaty, niniejszym: (1) wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez PJI twojego zdjęcia lub wizerunku w publikacjach drukowanych, internetowych i wideo; (2) zwolnić PJI, jej pracowników i wszelkie zewnętrzne osoby trzecie z wszelkich odpowiedzialności lub roszczeń, których możesz dochodzić w związku z wyżej opisanymi zastosowaniami; oraz (3) zrzeka się wszelkich praw do kontroli, zatwierdzania lub otrzymywania wynagrodzenia za jakiekolwiek materiały lub komunikaty, w tym zdjęcia, taśmy wideo, obrazy na stronach internetowych lub materiały pisemne zawierające zdjęcia/obrazy użytkownika.